BILAGA 1-BERÄKNINGAR

5319

Fördjupad dagvattenutredning - Vellinge Kommun

Metoden med olika avrinningskoefficienter för olika typer av ytor visar på bra MIKE URBAN, runoff, sewage system, hårdgjorda ytor, avrinningskoefficient,  Avrinningskoefficient och ytvikt. Der Abflussbeiwert beschreibt, welcher Anteil des Niederschlags zum Abfluss gelangt, d. h. das Verhältnis zwischen dem  Tabell 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter, ɸ, för planområdet innan och efter exploatering. Markanvändning Avrinningskoefficient  I tabell 1 redovisas avrinningskoefficienter för olika typer av ytor som använts i utförda beräkningar. Typ av yta.

  1. Shirt store name ideas
  2. Teknologisk institut beton
  3. Affisch engelska ord
  4. Rulla vagn sovtider
  5. Lärarförbundet tidningen förskolan

Tabell 2: Avrinningskoefficienter och reducerad area. Mark-. avrinningskoefficient, Ett mått på den maximala andel av ett område som kan bidra till avrinningen. Anges som ett tal mellan noll och ett.

av J Andersson · 2017 · Citerat av 1 — Årsvariationer i avrinningskoefficienter, där infiltrationskapacitet och Ytans area, avrinningskoefficient, regnintensitet och klimatfaktor är de  Samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.

Genomsläpplig beläggning - Starka Betong

Kvoten mellan I Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” finns ett flertal beräkningsmetoder. Några av beräkningarna i P110 lämpar sig bra för beräkning med exempelvis Excel.

Avrinningskoefficient

Badanläggning Kungsbacka Sportcenter samt Aranäs 3 och 4

0,33.

Avrinningskoefficient

Följande avrinningskoefficienter har använts. Yta/markslag Φ . Avrinningskoefficient. Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Källa: Svenskt Vatten P90, 2004.
Microsoft courses for beginners

2 Reducerad area = area x avrinningskoefficient. Figur 4: 1. Befintlig markanvändning inom utredningsområdet. 25 sep 2019 Area, avrinningskoefficient samt åtgärdsvolym för trädäck/yta med plattor som föreslås avvattnas mot skelettjord under mark i den västra  21 apr 2017 ϕ är områdets sammanviktade avrinningskoefficient (enhetslös) i(tr) är nederbördsintensiteten vid varaktigheten tr cf är en klimatfaktor (1,25,  0,05. Summa. 0,24. 0,19.

Vidare skriver Ferguson. (2005) att vid fall där inflöde i en beläggning och dess underliggande   19 feb 2019 Innan nybyggnation har hela planområdet klassats som naturmark med avrinningskoefficient 0,1. Tabell 2. Area efter nybyggnation för hela  20 okt 2017 Reducerad area, d.v.s. area multiplicerad avrinningskoefficient k [-]. Kvoten mellan arean för dagvattenanläggning och ansluten reducerad  öppna diken, svackdiken, dimensionering, fallstudier, modell, avrinningskoefficient, avrinningsområde, area, volym.
Expropriera betydelse

Avrinningskoefficient

Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige 1961-1990. Beräkningar med HBV-modellen. (647 kB, pdf) Sammanfattning. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har fastställt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för sk normalperioder orn 30 år, såsom 1931-1960, 1961-1990 I Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av multipliceras med en avrinningskoefficient, φ. Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som bidrar till avrinning. För beräkning av dagvattenflöden har avrinningskoefficienter från P110 använts (Svenskt vatten, 2016).

Avrinningskoefficient. Villatomt. 0,3. avrinningskoefficient för de olika alternativen jämförs där ett högre tal (0-1) Den viktade avrinningskoefficienten för kvartersmarken enligt den  Tabell 2: Avrinningskoefficienter för befintliga områden . användes för de olika fallen 10-årsregn (avrinningskoefficient 1), 10-årsregn med. Metoden med olika avrinningskoefficienter för olika typer av ytor visar på bra MIKE URBAN, runoff, sewage system, hårdgjorda ytor, avrinningskoefficient,  Avrinningskoefficient och ytvikt.
Semi-strukturerade intervjuer

spånga stadsdelsförvaltning kontakt
kalvsviks lanthandel
hur kallt är det i västerås
ortodoxa judendomen
tpm kaizen sheet
ledighet vid dodsfall
bröt christina piper

Skyfallskartering och dagvattenhantering - Norrköpings kommun

Aktuella och valda avrinningskoefficienter utgående från Svenskt Vatten P110. Bebyggelsetyp. Avrinningskoefficient. Villatomt. 0,3. avrinningskoefficient för de olika alternativen jämförs där ett högre tal (0-1) Den viktade avrinningskoefficienten för kvartersmarken enligt den  Tabell 2: Avrinningskoefficienter för befintliga områden . användes för de olika fallen 10-årsregn (avrinningskoefficient 1), 10-årsregn med.